cg5-3.jpg

مطالعات ژئوترمال (زمین گرمایی - آب گرم)

مطالعات اکتشاف آب گرم-ژئوترمال - زمین گرمایی

نظر به منابع محدود سوخت های فسیلی و همچنین آلودگی زیست محیطی آن ها، انرژی ژئوترمال با توجه به تجدیدپذیر بودن و در عین حال پاک و ارزان بودن مورد توجه بسیاری در عصر حاضر قرار گرفته است. تکنیک های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی و همچنین مطالعات هیدروژئولوژیکی در اکتشاف این منابع ابزارهای کارآمدی هستند که در عین حال نیاز به تفسیرهای دقیق و هم پوشانی جامعی دارند.

اکتشاف منابع زمین گرمایی (ژئوترمال - آب گرم) توسط خدمات مهندسی ژئوفیزیک

با تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی و کارشناسان با تجربه انجام می پذیرد.

اشتغال زايي با انرژي رايگان ايران به دليل قرارگرفتن در كمربند جهاني زلزله داراي منابع زمين گرمايي فراواني است. با انجام بررسي هاي اوليه تعداد 14 منطقه زمين گرمايي در كشور شناسايي شد. اين مناطق مستعد عبارتند از سبلان، دماوند، خوي ماكو، تفتان، سهند، رامسر، تكاب فردوس، طبس، ميناب، لار، كازرون، بيابانك و محلات. مناطقي كه تاكنون در خصوص اكتشاف انرژي زمين گرمايي مورد بررسي قرار گرفته اند، به شرح زير است:

1- منطقه آذربايجان

اين منطقه وسيع خود از سه منطقه کوچک تر سبلان، سهند و ماکوـ خوي تشکيل شده است.

الف-منطقه سبلان؛ شامل سه ناحيه اکتشافي مشکين شهر، بوشلي و سرعين است. بر اساس محاسبه هاي انجام شده، ميانگين دماي مخزن هاي مذکور به ترتيب 240، 240 و 140 درجه سانتيگراد است. کل پتانسيل انرژي حرارتي منطقه سبلان 1018 +32 ژول است. در حال حاضر اکتشاف منابع زمين گرمايي در منطقه سبلان با حفر چاه هاي اکتشافي ادامه دارد.

ب- منطقه سهند؛ اين منطقه بين دو شهر تبريز و مراغه واقع شده است. بر پايه بررسي هاي ژئوشيميايي، دماي مخازن موجود در اين منطقه بين 100 تا 160 درجه سانتيگراد برآورد شده است. کل پتانسيل انرژي حرارتي منطقه سهند حدود1012 +32 ژول برآورد شده است.

ج- منطقه ماکو ـ خوي؛ در استان آذربايجان غربي واقع شده است. بر اساس بررسي هاي ژئوشيميايي دماي مخزن هاي اين منطقه بين 120 تا 250 درجه سانتيگراد محاسبه شده است. بر اساس محاسبه هاي صورت گرفته، پتانسيل انرژي حرارتي منطقه ماکوـ خوي متجاوز از1018 +40 ژول است.

2- منطقه دماوند

اين منطقه در شمال شرق تهران و مجاورت کوه آتشفشان دماوند واقع شده است. در منطقه دماوند تعدادي گمانه اکتشافي براي تعيين مقدار شيب حرارتي حفر شده است. بر اساس بررسي هاي ژئوترمومتري، دماي مخزن آن حدود 150 درجه سانتيگراد برآوردشده است. پتانسيل انرژي حرارتي اين منطقه در حدود 1018 +5/11 ژول تخمين زده شده است.

3- منطقه خراسان

اين منطقه در نيمه جنوبي استان خراسان واقع شده است و براساس بررسي هاي لرزه خيزي و زمين شناسي و نيز بررسي هاي چشمه هاي آبگرم استان، انتخاب شده است.

چشم انداز آينده انرژي زمين گرمايي در کشور

همان گونه که در مبحث موارد کاربرد انرژي زمين گرمايي مطرح شد، توليد برق، يکي از کاربردهاي اين انرژي به شمار مي رود. به کمک آب داغ يا بخار خروجي از چاه هاي زمين گرمايي مي توان طرح هاي مختلفي را در مجاورت منابع زمين گرمايي اجرا کرد. از سوي ديگر آن دسته از منابع زمين گرمايي، توانايي توليد برق را دارند که درجه حرارت آنها بيش از 200 درجه سانتيگراد باشد. البته اخيراً برخي از کشورها به کمک چرخه هاي خاص توليد برق (چرخه دومداره) از منابع داراي حرارت کم نيز برق توليد مي کنند که طبيعتاً به دليل بازده پايين اين چرخه ها، استفاده از اين قبيل نيروگاه ها، مستلزم توجيه اقتصادي مناسب است.

از آنجايي که بر مبناي شواهد موجود، اغلب منابع زمين گرمايي ايران از نوع حرارت پايين هستند، تغيير نگرش از توليد برق به ساير کاربردهاي انرژي زمين گرمايي، ضروري به نظر مي رسد. در همين راستا و به منظور توسعه همه جانبه و اصولي کاربرد انرژي زمين گرمايي در کشور، برنامه راهبردي ذيل پيشنهاد مي شود؛

1- استعدادسنجي سراسري

به رغم تمامي تلاش هاي ارزشمند صورت گرفته، کماکان حجم اطلاعات موجود درمورد برخي از مناطق کشور بسيار کم است. بنابراين پيشنهاد مي شود در نخستين گام، بانک اطلاعاتي مدوني در خصوص منابع انرژي زمين گرمايي در ايران (براي هر يک از استان ها) تهيه و تدوين شود. براي اين منظور مي توان از داده هاي زمين شناسي، لرزه خيزي، مشخصات چشمه هاي آبگرم و... کمک گرفت.

2- اولويت بندي مناطق شناسايي شده

پس از انجام استعدادسنجي سراسري، مناطق مستعد زمين گرمايي در کشور شناسايي خواهند شد. بدون شک، مناطق مذکور داراي مشخصات متفاوتي هستند. لذا در اين مرحله از برنامه راهبردي، مناطق شناسايي شده براساس درجه حرارت تقريبي مخزن، وسعت، وضعيت جغرافيايي، ميزان بيکاري ساکنان اطراف و عوامل ديگر، اولويت بندي خواهند شد.

3- اکتشاف در مناطق اولويت دار

پس از شناسايي مناطق زمين گرمايي مستعد در هر يک از استان ها، مي توان برنامه اکتشافي مدوني را در مستعدترين منطقه اجرا کرد. بدين ترتيب با اجراي بررسي هاي اکتشافي، حفر چاه هاي عميق و انجام آزمايش چاه ها، حجم و درجه حرارت آب داغ خروجي از مخزن زمين گرمايي به دقت مشخص خواهد شد.

4- طراحي و اجراي پروژه هاي کاربرد مستقيم

در اين مرحله، با توجه به مشخصات فيزيکوشيميايي سيال مخزن زمين گرمايي و نيز در نظر گرفتن شرايط محيطي نظير وضعيت کشاورزي، باغداري، آب و هوا، اجتماعي، زيست محيطي و صنعتي نواحي اطراف منابع شناسايي شده مي توان پروژه هاي قابل اجرا توسط آب داغ خروجي از چاه ها را طراحي و اجرا کرد. همان گونه که پيشتر اشاره شد، طرح هاي مذکور بسيار متنوع بوده و شامل مجتمع هاي گردشگري و آب درماني، گلخانه ها، کارخانه هاي علوفه خشک کني، پرورش انواع آبزيان و توليد کنسرو و... مي شود.

با نگاهي اجمالي به طرح هاي فوق، مي توان پيش بيني کرد که اجراي طرح هاي کاربرد مستقيم، چه نقش مهمي در اشتغال زايي در سراسر کشور (چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم) خواهد داشت.

 

 

 

 

 

اکتشاف ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوفیزیکی ، خرید و فروش معدن، معرفی دستگاه و تجهیزات ژئوفیزیک، ژئوفیزیک آب زیرزمینی، ژئوفیزیک معدن ، ژئوفیزیک نفت ، تجهیزات ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک زمینی ، فروش معدن، ژئوفیزیکهوایی ، ژئوفیزیک دریایی ، اکتشاف ژئوفیزیکی معدن، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف آب زیرزمینی ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، ژئوفیزیک اکتشافی نفت ، ژئوفیزیک اکتشافی معدن ، ژئوفیزیک اکتشافی آب ، اکتشاف معدن ، اکتشاف نفت ، اکتشاف نفت و گاز ، اکتشاف آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب ، اکتشاف ژئوفیزیک نفت ، تعیین محل حفر چاه ، ژئوفیزیک مهندسی ، مهندسی ژئوفیزیک ، اکتشاف ژئوفیزیکی سرب ، ژئوفیزیک چاه آب ، اکتشاف ژئوفیزیکی آهن ، اکتشاف ژئوفیزیکی مس ، دستگاه ژئوفیزیکی ، ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی ، اکتشاف ژئوفیزیکی آب زیرزمینی، ژئوفیزیک چاه آب زیرزمینی، آب زیرزمینی ، دستگاه ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیک ، آبیابی ژئوفیزیکی ، اکتشاف ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک چاه ، ژئوفیزیک آبیابی ، اکتشاف ، ژئوفیزیک ، ژئوفیزیکی ، تجهیزات ژئوفیزیک ، آبیابی ، آب یابی ، آبهای زیرزمینی ، هیدروژئوفیزیک ، معدن ، معادن ، نفت ، اکتشافات نفت، اکتشاف معدن، ژئوترمال، آبگرم، زمین گرمایی ، اکتشاف معدن آهن ، اکتشاف معدن سرب ، اکتشاف معدن روی ، اکتشاف معدن مس ، اکتشاف معدن منگنز ، تجهیزات ، دستگاه ، دستگاه ژئوفیزیک ، دستگاه ژئوالکتریک ، نرم افزار ژئوفیزیک ، ژئوفیزیک ، زلزله شناسی ، لرزه نگاری ، لرزه نگاری انکساری ، لرزه نگاری انعکاسی ، ژئوالکتریک ، قطبش القایی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، مغناطیس سنجی ، الکترومغناطیس ، مگنتوتلوریک ، تلوریک ، مگنتومتر ، گرانی سنجی ، ژئورادار ، گراویمتری ، چاه پیمایی ، حفاری چاه ، شرکت حفاری ، چاه پیمایی ، چاه نگاری ، زمین شناسی، معدن ید، ید، معادن ید.

معرفی تجهیزات ژئوفیزیکی

water drop

water